حساب کاربری اکانت

ذهن قهرمان

شکست ورزشکار (بخش دوم)
اعضا
هدف گذاری قهرمانی
اعضا

هدف گذاری قهرمانی

1402/07/16
12 دقیقه
روانشناسی ورزشی
هدفگذاری قهرمانی
اعضا

هدفگذاری قهرمانی

1402/03/30
40 دقیقه