حساب کاربری اکانت

اعتماد به نفس ورزشی

شکست ورزشکار
اعضا

شکست ورزشکار

1403/02/16
18 دقیقه
هدف گذاری قهرمانی
اعضا

هدف گذاری قهرمانی

1402/07/16
12 دقیقه
روانشناسی ورزشی
هدفگذاری قهرمانی
اعضا

هدفگذاری قهرمانی

1402/03/30
40 دقیقه