حساب کاربری اکانت

اعتماد به نفس ورزشی

هدف گذاری قهرمانی
اعضا

هدف گذاری قهرمانی

1402/04/11
12 دقیقه
روانشناسی ورزشی
هدفگذاری قهرمانی
اعضا

هدفگذاری قهرمانی

1402/03/30
40 دقیقه
راههای کنترل افکا منفی!!
اعضا